iş sağlığı ve güvenliği idari para cezaları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' na göre işverene kesilebilecek idari para cezaları,

1. Mesleki risklerin önlenmemesi ve tedbir alınmaması: 2000 TL,
2. Denetleme ve iyileştirme yapılmaması: 2000 TL,
3. İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi: 5000 TL,
4. İşyeri hekimi görevlendirilmemesi: 5000 TL,
5. Sağlık personeli görevlendirilmemesi: 2500 TL,
6. Görevlendirilen kişi veya kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması: 1500 TL,
7. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması: 1500 TL,
8. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmeme: 1500 TL
9. Yazılı olarak bildirilen ve yerine getirilmeyen her bir tedbir için: 1000 TL,
10. İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının görevlerinden kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının kısıtlandırılması:1500 TL,
11. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması gereken durumlarda isgb kurulmaması: 1500 TL,
12. Risk değerlendirmesinin yapılmaması: 3000 TL,
13. Risk değerlendirmesinin yapılmadığı takip eden her bir ay için: 4500 TL,
14. Risklere yönelik kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmaması: 1500 TL,
15. Acil durum planı hazırlanmaması (ve aykırılığın devam ettiği her bir ay için): 1000 TL,
16. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutulmaması: 1500 TL,
17. İş kazalarında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmama: 2000 TL,
18. Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için: 1000 TL,
19. İşyerindeki riskler, tedbirler, yasal haklar vb. konularda bilgilendirilmeyen her çalışan için: 1000TL,
20. İş sağlığı ve güvenliği verilmeyen her bir çalışan için: 1000 TL,
21. Çalışan görüşlerinin alınmaması, katılımın sağlanmaması, eğitim planı ve bilgilendirme yapılmaması gibi durumlarda herbir aykırılık için: 1000 TL,
22. Çalışan temsilcisi belirlenmemesi: 1000TL,
23. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle çalışan temsilcilerinin haklarının kısıtlanması: 1000 TL,
24. Çalışan temsilcisinin tedbir alma isteği hakkının kısıtlanması: 1500 TL,
25. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmaması: 2000 TL,
26. Kurul kararlarının uygulanmaması: 2000 TL,
27. Gerekli tedbirleri almayan ve uyarılara uymayan işvereni Bakanlığa bildirmeyen yönetime: 5000 TL,
28. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması: 5000 TL,
29. İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesi: 10.000 TL,
30. İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan ve ücreti ödenmeyen her bir çalışan için: 1000 TL,
31. Büyük kaza önleme politika belgesi hazırlanmaması: 50.000 TL,
32. Güvenlik raporunun hazırlanıp Bakanlığın değerlendirmesine sunulmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi: 80.000 TL,
33. Öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak: 1000 TL.