risk analizi; tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

risk analizi; risk analizi yapılırken matris yöntemi, fine-kinney metodu, hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, FMEA, HAZOP ve kontrol listeleri kullanılabilir.

risk analizi; Risk = İhtimal x Şiddet

Risk analizi yapılırken aşağıdaki yol izlenir.

1. Durum Tespiti: İşletmenin hammadde deposundan tüm ofislere kadar heryer incelenir. İlgili mevzuat çerçevesinde risk etmenleri ve tehlikeler belirlenir.

2. Risklerin Analizi: Uygun risk analizi metoduna karar verilerek ihtimaller ve olayın şiddeti analiz edilir. Risklerin önceliği belirlenir.

3. Kontrol Tedbirlerine Karar Verilmesi: Bu aşama aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir.
a. Elimine (riskin ortadan kaldırılması)
b. Risk elimine edilemiyorsa ikame (daha az tehlikeli olanla yer değiştirme)
c. Mühendislik kontrolleri (izolasyon, havalandırma vb.)
d. Yönetim kontrolleri (maruziyeti azaltmaya ilişkin vardiya değişimi, eğitim, iş düzeni)
e. Kişisel koruyucu donanım kullanılması

4. Kontrol Tedbirlerinin Uygunlanması: İSG politikası ve işletme durumu göz önüne alınarak karar verilen kontrol tedbirleri uygulanır. Önemli olan tehlikeyi kaynağında yok etmektir (elimine). Eğer gerçekleştirilemiyorsa diğer yöntemlere başvurulur. Birden fazla yöntem aynı anda kullanılabilir.

5. İzleme ve Gözden Geçirme: Uygulamalar izlenerek olumlu olumsuz yönleri belirlenir. Yönetimin gözden geçirme toplantılarında gerekli kararlar verilir ve iyileştirmeler yapılılır.